Wine was merely one key among many others / El vino no era sino una llave más entre muchas otras
To be, or not to be: that is the question / Ser o no ser, aquest és el dilema
If we talk with the heart we must speak imaginatively / si parlem amb el cor hem de parlar imaginativament
'Tis Life's award—to die / El premi de la Vida és morir
When you hold a tiger's tail, you can't let it go / Quan estires la cua d'un tigre, no la pots deixar anar
I am the hunger and the assuagement and also I am the leaves and the blossoms / sóc la gana i la sacietat, i a la vegada soc les fulles i les flors
So that we actually feel the rapture of being alive / De manera que realment sentim l’èxtasi d'estar vius
To face what is in ourselves / Encarar el que és dins nostre
They are full of juice and the skin is soft / Prenys de suc, i la pell és suau
The simple News that Nature told With tender Majesty / Les Notícies senzilles que amb tendra Majestat la Natura va dir
Put your phone down. Listen to the birds. / Deixa estar el mòbil. Escolta els ocells.
A thousand-year old terrainentices me / M'és present el paisatge de fa mil anys