Pay attention. Be astonished. Tell about it. / Para atenció. Meravella't. Digues-ho.
Empathy is remembering that everybody has a story / L’empatia és recordar que tothom té una història
to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it / buscar i trobar totes les barreres que has aixectat per protegir-te’n
It is good to have an end to journey towards / És bo tenir un final cap a on dirigir el viatge

January 2022

If we understand not one another’s speech, we may make ourselves understood by love / Si no ens entenem per llenguatge, entenam-nos per amor
A construction that awaits spiritual ignition / Una construcció que espera la ignició espiritual
There's only one age: alive / Només hi ha una edat: estar viu
1
Don't explain your philosophy. Embody it. / No expliquis la teva filosofia. Encarna-la.
Remain sitting at your table and listen. / Queda't assegut a la teva taula i escolta.

December 2021

Believed it may be, and the sight be justly craved. / Es pot creure i aspirar a veure-ho.
Maybe tomorrow / Potser demà
I think happiness is a great gift, sadness leads nowhere / Jo crec que l'alegria és un gran do, que la tristesa no ha dut a re