A thousand-year old terrainentices me / M'és present el paisatge de fa mil anys
Empathy is remembering that everybody has a story / L’empatia és recordar que tothom té una història
Let us be contented with a shadow or an echo / Contentem-nos d'una ombra o d’un ressò
But it must be lived forwards / però només es pot viure mirant endavant
Live a life of friction / Viu una vida de fricció
If you want to catch the big fish, you've got to go deeper / Si vols agafar el peix gros, has d'anar més enllà
To wait Eternity is short If Love reward the end / Esperar l’Eternitat es fa curt si l’Amor recompensa el final
Come early tomorrow, we will do beautiful things / Demà veniu ben aviat, que farem coses molt boniques
I need to see and know my inattention / el que necessito és mirar i conèixer la meva falta d’atenció
If the only tool you have is hammer / Si l'única eina que tens és un martell
Most of us live well below our potential / La majoria de nosaltres viu molt per sota del seu potencial
Life is a dream that is never recalled when the sleeper awakes / La vida és un somni que mai es recorda en despertar