So that we actually feel the rapture of being alive / De manera que realment sentim l’èxtasi d'estar vius
To face what is in ourselves / Encarar el que és dins nostre
They are full of juice and the skin is soft / Prenys de suc, i la pell és suau
The simple News that Nature told With tender Majesty / Les Notícies senzilles que amb tendra Majestat la Natura va dir
Put your phone down. Listen to the birds. / Deixa estar el mòbil. Escolta els ocells.
A thousand-year old terrainentices me / M'és present el paisatge de fa mil anys
Empathy is remembering that everybody has a story / L’empatia és recordar que tothom té una història
Let us be contented with a shadow or an echo / Contentem-nos d'una ombra o d’un ressò
But it must be lived forwards / però només es pot viure mirant endavant
Live a life of friction / Viu una vida de fricció
If you want to catch the big fish, you've got to go deeper / Si vols agafar el peix gros, has d'anar més enllà
To wait Eternity is short If Love reward the end / Esperar l’Eternitat es fa curt si l’Amor recompensa el final