#72. PEACOCK / PAÓ

Reality is not that external scene but the life that is lived in it / La realitat no és l'escenari exterior, sinó la vida experimentada a l’interior

Read →