#75. EYES / ULLS

I saw the branch your shadow cast / vaig veure’t a l’ombra que feia la branca

I saw the book upon the shelf
I saw you who was myself
I saw the empty sack at last
I saw the branch your shadow cast.
Auguries of Innocence by Patti Smith

EYES

The eyes symbolize wisdom, intelligence and awareness of the mystery surrounding us. The variety of images accumulated over millennia in relation to the eyes are immense. Several traditions speak of a third eye, others account of an internal eye that can see in darkness and that plunges us into the wisdom of dreams in the immense blackness of the unconscious. Hinduism has the frontal eye of Shiva that is made of fire: the unitive perception of the world destroys dimensions and simultaneously captures the unity and the multiplicity that shapes reality behind reality. The heart's eye, the Islamic Wisdom's eye, the God's eye of Christianity, Dharma’s eye of Buddhism… the miracle is in the eyes of the one who gazes, not in what we look at. In ancient Egypt, the Udjat eye was a sacred symbol found in most works of art, it had a solar nature, tied to fire, and was a source of light, knowledge and fertility. Initiation ceremonies and rituals, whatever the cultural context, seek to open the eyes of the neophytes. Humans have known for thousands of years that the eyes hide a secret, but words can only point towards the direction to explore. We can talk about training our peripheral vision, about perceiving the fugacity of beauty, about having eyes to grasp the soul of things, about seeing the infinite within the chronological time of our clocks... many words to face the same idea: we have it in front of us all the time and we don't see it.

"Over and over and over and over and over and over and over again"

Marshaw Lynch


Vaig veure el llibre damunt del prestatge
vaig veure’t a tu que eres jo
vaig veure per fi buit el sarró
vaig veure’t a l’ombra que feia la branca.
Auguris d’Innocència de Patti Smith (traducció de Laia Malo)

ULLS

L’ull és símbol de saviesa, intel·ligència i consciència del misteri que ens envolta. La varietat d’imatges acumulades durant mil·lennis en relació als ulls presenten una riquesa inabastable. Diverses tradicions parlen d’un tercer ull, també trobem relats d’un ull intern capaç d’orientar-se en la foscor i que ens submergeix en la saviesa dels somnis dins la negra immensitat de l’inconscient. L’hinduisme té l’ull frontal de Shiva que està fet de foc: la percepció unitiva del món destrueix les dimensions i capta simultàniament el Tot i la multiplicitat que configura la realitat rere la realitat. L’ull del cor, l’ull de la Saviesa islàmica, l’ull de Déu del cristianisme, l’ull del Dharma budista… el miracle es troba en els ulls de qui mira, no pas en allò mirat. A l’antic Egipte, l’ull Udjat era un símbol sagrat que es trobava en la majoria d’obres d’art, tenia una naturalesa solar, lligada al foc i era una font de llum, coneixement i fecunditat. Els ritual de pas i les cerimònies iniciàtiques, sigui quin sigui el context cultural, busquen obrir els ulls dels neòfits. L’ésser humà ha intuït durant milers d’anys que els ulls amaguen un secret, però les paraules només poden assenyalar la direcció a explorar. Podem parlar d’entrenar la mirada perifèrica, de percebre la fugacitat de la bellesa, de tenir els ulls oberts a l’esperit de les coses, de captar com l’infinit conviu amb el temps marcat per l’avanç de les broques dels rellotges… en el fons estarem apuntant cap a la mateixa idea: ho tenim davant nostre en tot moment i no ho veiem.

"Una vegada i una altra i una altra i una altra i una altra i una altra i una altra."

Marshaw Lynch