#66. COMET / COMETA

If we talk with the heart we must speak imaginatively / si parlem amb el cor hem de parlar imaginativament

Of those things only should one be afraid
Which have the power of doing others harm;
Of the rest, no; because they are not fearful.
God in his mercy such created me
That misery of yours attains me not,
Nor any flame assails me of this burning.
Divine Comedy, Inferno’s Canto II, by Dante Alighieri

COMET

Everything that falls from the sky —most weather phenomena— is permeated with sacredness, but the impact of comets in stimulating human imagination is incomparable. It should be noted that the scientific method did not manage to explain the celestial fireballs until the late 16th century. For millennia comets were literally messengers of the divine and creator force. They have been worshipped in many cultural contexts. The black stone of Mecca is the paradigmatic example. The comets embody the manifestation of the other world and in the Christian tradition are associated with angels. In Aztec and Inca traditions, comets aroused reverential fear and were seen as an announcement of collective bad omen. On Christmas Day 1704, a flared fireball crossed the sky of Catalonia, causing huge alarm among the population. The phenomenon, which was seen from Marseille to Barcelona, was known as the Barcelona Fireball. After the War of Spanish Succession, the supporters of Charles of Austria interpreted the meteorite as a sign of God in his favor, while the supporters of Philip V considered it a warning to the Catalans. In Ancient Greek, kometes means "the long honey". In the Iliad, Achilles speaks of a "red star with her hair flaming". Jung explains that comets function as anchors of the collective unconscious to project into the sky the strange and incomprehensible values that escape official culture. The paradox is that we now know that large comets appear periodically, drawing elliptical orbits, and that these rare phenomena could have transported the molecules that gave rise to life on Earth.

“We must establish the fundamental principle: that the thought of the heart is the thought of images, that the heart is the home of the imagination, that imagination is the true voice of the heart so that if we talk with the heart we must speak imaginatively.”

The Thought of the Heart and The Soul of the World by James Hillman


Hem de témer només aquelles coses
que podrien fer algun mal als altres;
de la resta, no n’hem de tenir por.
Déu i la seva gràcia m’han fet tal,
que la vostra misèria ja no em toca
ni m’arriba la flama d’aquest foc.
Divina Comèdia, Cant II de l’Infern, de Dante Alighieri

COMETA

Tot el que baixa del cel —la majoria de fenòmens meteorològics— està impregnat de sacralitat, però l’impacte dels cometes a l’hora d’estimular la imaginació humana és incomparable. Cal tenir present que el mètode científic no va aconseguir explicar les boles de foc celestes fins a finals del segle XVI. Durant mil·lennis els cometes eren, literalment, missatgers de la força divina i creadora. No és estrany que hagin estat adorats en multitud de contextos culturals. La pedra negra de La Meca n’és l’exemple paradigmàtic. Els cometes encarnen la manifestació del més enllà i en la tradició cristiana s’associen als àngels. En les tradicions asteques i inques, els cometes despertaven un temor reverencial i eren vistos com un anunci de mal auguri col·lectiu. El dia de Nadal del 1704 una fulgurant bola de foc va travessar el cel de Catalunya, causant una enorme alarma entre la població. El fenomen, que es va poder veure des de Marsella fins a Barcelona, es coneix com a Meteorit de Barcelona. Caigut en plena Guerra de Successió, els partidaris de Carles d’Àustria van interpretar el meteorit com un senyal de Déu en favor seu, mentre que els partidaris de Felip V ho van considerar un advertiment als catalans. En grec antic, kometes significa "la llarga melena". A La Ilíada, Aquil·les parla d’una "estrella vermella amb el seu cabell flamejant". Jung explica que els cometes funcionen com a àncores de l'inconscient col·lectiu per projectar sobre el cel els valors estranys i incomprensibles que s'escapen de la cultura oficial. La paradoxa és que ara sabem que els grans cometes apareixen periòdicament, dibuixant òrbites el·líptiques, i que aquest estranys fenòmens podrien haver transportat les molècules que van donar lloc al sorgiment de la vida a la Terra.

“Hem d'establir el principi fonamental: que el pensament del cor és el pensament de les imatges, que el cor és la casa de la imaginació, que la imaginació és l'autèntica veu del cor de manera que si parlem amb el cor hem de parlar imaginativament.”

El pensamiento del corazón de James Hillman