#59. CHICKEN / GALLINA

The simple News that Nature told With tender Majesty / Les Notícies senzilles que amb tendra Majestat la Natura va dir

This is my letter to the World,
That never wrote to Me —
The simple News that Nature told —
With tender Majesty

Her Message is committed
To Hands I cannot see —
For love of her — Sweet — countrymen —
Judge tenderly — of me!
Emily Dickinson

CHICKEN

The meditative pose of the chickens, seated with poker faces, conveys the essence of the interior transformation processes. In ceremonies to read the future of the Bantu people of Congo, chickens are psychopomps (psikhopompós from the Ancient Greek, literally meaning "guide of the souls"). Several African ancestral cultures use chickens as the symbol of death and rebirth in initiation rituals. In fact, chickens are sacrificed throughout black Africa to communicate with the dead. Hens are a prodigy of nature's fertility, they represent the power of life and an egg hatching is a universal image of the origins of creation. The chicks follow their mother untiringly, being the living image of maternal devotion and renewal cycles. Contemporary psychology views the maternal safeguarding of chicken as a representation of the archetype of the devouring mother: devotion is so great that it can kill the creatures due to excessive protection.

“If you allow approval to define you, you will have no choice but to allow disapproval to define you when it comes. If you can be swayed by other people’s opinions, if you are desperate for other people’s acceptance, if you crave a position to boost yourself above your insecurities, deep creative connection will remind you that none of these things define you and actually none of this stuff is important. If you need approval to bolster your conviction, it is not conviction, it’s an affectation. And it will melt away under the faintest scrutiny.”

On Connection by Kae Tempest


Aquesta és la meva carta al món
que mai no m’ha escrit a Mi.
Les Notícies senzilles que amb tendra
Majestat la Natura va dir.

El seu Missatge s’ha lliurat
a Mans que no puc distingir;
per amor a Ella, Dolços compatriotes,
jutgeu-me tendrament a Mi!
Emily Dickinson

GALLINA

El posat meditatiu de les gallines, assegudes amb cara de pòquer, transmet l'essència dels processos interiors de transformació. En les cerimònies per llegir el futur del poble bantú del Congo, les gallines fan de psicopomp (del grec antic psikhopompós, que significa literalment “guia de les ànimes”). Diverses cultures ancestrals africanes utilitzen les gallines com a símbol culminant dels rituals iniciàtics de mort i renaixement. De fet, a tota l’Àfrica negra se sacrifiquen gallines per comunicar-se amb els difunts. Les gallines són un prodigi de la fecunditat de la naturalesa, encarnen la vida en potència i l’eclosió dels seus ous és una imatge universal dels orígens de la creació. Els pollets segueixen la mare incansablement, són la viva imatge de la devoció maternal i els cicles de renovació. La psicologia contemporània veu en l’entrega maternal de les gallines una representació de l’arquetip de la mare devoradora: la devoció és tan gran que pot acabar matant a les criatures per excés de protecció.

“Si permets que l’aprovació et defineixi, no tindràs més remei que acceptar que la reprovació et defineixi quan arribi el moment. Si t’influeix l’opinió dels altres, si necessites desesperadament l’acceptació dels altres, si desitges tant el reconeixement per poder superar les pròpies inseguretats, una connexió creativa profunda et recordarà que res d’això et defineix i que de fet, res d’això és important. Si et cal l’aprovació per refermar la teva convicció, no és convicció, és un posat. I no aguantarà el més mínim escrutini.”

Connectar de Kae Tempest