#58. PIG / PORC

Put your phone down. Listen to the birds. / Deixa estar el mòbil. Escolta els ocells.

So
Put your phone down.
Listen to the birds.
Build a fire in a quiet place.
Pay attention to the details when you kiss your lover.
On Connection by Kae Tempest

PIG

Uterine creature related with the Great Mother since time immemorial. Pigs are curious, voracious, social and extremely fertile. Nut, the Egyptian goddess of the sky, used to be depicted as a sow that devoured his piglets, the stars, and gave birth to them again every night. With the rise of monotheisms, the association of pigs with female fertility turned into hostility. Jews, Christians and Muslims denigrate pigs as sinful creatures. Islam forbids pork because it is associated with spiritual impurity. In the wheel of Tibetan existence, the pig represents ignorance. In the Gospel of Matthew, we find the myth that recommends avoiding throwing pearls to the pigs: the pearl is the knowledge of the ineffable mystery and the pigs are the inability to understand the profound meaning of prophetic texts. Today, the image of pigs is associated in most cultures with lust, gluttony and ignorance. Of course, pigs love shit and mud, but they are also intelligent beings with a prodigious force and wit. His emotional sensitivity is opposed to the collective imagery of a stupid, ignorant animal. Jung said that gold is found in the middle of the shit, so perhaps it is time to start loving pigs and sows.

“It's easy to be a naive idealist. It's easy to be a cynical realist. It's quite another thing to have no illusions and still hold the inner flame.”

Marie-Louise von Franz


Així que…
Deixa estar el mòbil.
Escolta els ocells.
Fes un foc a un lloc tranquil.
Fixa’t en els detalls quan facis un petó a la persona que estimes.
Connectar de Kae Tempest

PORC

Criatura uterina vinculada a la Gran Mare des de temps immemorials. Els porcs són curiosos, voraços, socials i extremadament fecunds. Nut, la deessa egípcia del cel, solia ser representada com una truja que devorava els seus porquets, les estrelles, i les tornava a parir cada nit. Amb l'auge dels monoteismes, l'associació dels porcs amb la fecunditat femenina es va convertir en prohibició. Jueus, cristians i musulmans denigraven als porcs com a criatures pecaminoses. L’islam prohibeix la carn de porc perquè s’associa a la impuresa espiritual. A la roda de l’existència tibetana, el porc representa la ignorància. A l’Evangeli segons Mateu hi trobem la paràbola que recomana evitar llençar les perles als porcs: la perla és el coneixement del misteri inefable i els porcs són la incapacitat per comprendre el sentit profund dels textos profètics. Avui en dia, la imatge dels porcs s’associa en la majoria de cultures a la luxúria, la golafreria i la ignorància. Certament, els porcs gaudeixen rebolcant-se en els fems i en el fang, però també són éssers intel·ligents amb una força i ingeni prodigiosos. La seva sensibilitat emocional s'oposa a l'imaginari col·lectiu d'un animal estúpid i ignorant. Jung deia que enmig de la merda s’hi troba l’or, així que potser ha arribat l’hora de començar a valorar els porcs i les truges.

“És fàcil ser un idealista ingenu. És fàcil ser un realista cínic. No fer-se il·lusions i ser capaç de mantenir viva la flama interior, això ja no és tan fàcil.”

Marie-Louise von Franz