#55. BRIDGE / PONT

Let us be contented with a shadow or an echo / Contentem-nos d'una ombra o d’un ressò

SONG OF BEAUTIFUL TRUST
To my beloved I have given
all the keys;
I have all of his,
so we make peace.
Yet there is a chamber,
deep in the back,
we cannot enter
not even briefly.
So many hidden powers,
so many thoughts
escape there
at all times.
It would be rather useless
to try to catch a glimpse:
the uproar would strike you
harder than a rock.
Let us be contented with a shadow
or an echo.
Let him keep his accounts
as I do mine.
Clementina Arderiu (Translation by Sam Abrams)

BRIDGE

The bridge symbolizes change and transition to a new reality. The passage from earth to heaven, from life to death, from consciousness to the deep unconscious. The social mask of our superficial personality has panic to cross the bridge, but the reward for bravery is the harmonization of conflicting oppositions and the acceptance of paradoxes. The bridge represents the connection between two disputed interior elements and indicates the way out of problems: the footbridge must be traversed with courage. Devil’s bridges — in Europe there are many of them, the bridge that crosses from Martorell to Castellbisbal is a beautiful example of it— are the image of vital obstacles, conveying the vertigo of facing fear and daring to move forward through a narrow step that leads us to accept our less pleasant reverse. Islamic traditions describe the access to paradise as a step over hell through a bridge, the sirāt. The etymological root of pontifex means "bridge builder", the Pope of Rome claims to make a bridge between God and the earth. Bridges are the access to the Shinto temples and mark the entrance to the world of the gods. In ancient China, the initiatory journey was represented by a bridge (kuo-kiao) that was made of gold, copper or iron. To sum up, the bridge is a universal symbol of the union between two eternal opposites, it involves facing danger and it indicates the way forward.

“I often feel that life is about to begin, only to realize it is almost over.”

Oliver Sacks


CANÇÓ DE LA BELLA CONFIANÇA
A l'amat he donades
totes les claus;
jo tinc totes les seves,
i fem les paus.
Però resta una cambra
al fons del fons
on entrar no podríem
ni breus segons.
Tantes forces ocultes,
tants pensaments
allà dins són escàpols a tots
moments!
Bé seria debades
sotjar-hi un poc:
l'aldarull colpiria
més que no un roc.
Contentem-nos d'una ombra
o d’un ressò.
Que ell es dugui els seus comptes
com me’ls duc jo.
Clementina Arderiu

PONT

El pont simbolitza el canvi i la transició a una nova realitat. El pas de la terra al cel, de la vida a la mort, de la consciència a l’inconscient profund. La màscara social de la nostra personalitat superficial té pànic a creuar el pont, però la recompensa a la valentia és l’harmonització de les oposicions conflictives i l’acceptació de les paradoxes. El pont representa la connexió entre dos elements interiors en disputa i indica la sortida als problemes: cal travessar la passarel·la amb coratge. Els ponts del diable —a Europa n’hi ha molts, el Pont del Diable de Martorell n’és un exemple preciós— són la imatge dels obstacles vitals, transmeten el vertigen de plantar cara a la por i atrevir-se a avançar per un pas estret que ens condueix a acceptar la nostra cara menys agradable. Les tradicions islàmiques descriuen l’accés al paradís com un pas per sobre l’infern a través d’un pont, el sirāt. L’arrel etimològica de pontifex significa “constructor de ponts”, el Papa de Roma pretén fer de pont entre Déu i la terra. Els ponts són l’accés habituals als temples sintoistes i marquen l’entrada al món dels déus. A l’antiga Xina, el viatge iniciàtic es representava amb el pas per un pont (kuo-kiao) que podia ser d’or, de coure o de ferro. En definitiva, el pont és un símbol universal de la unió dels oposats eterns, implica enfrontar-se al perill i marca el camí a seguir.

“Sovint sento que la vida és a punt de començar, llavors m’adono que gairebé ja s’ha acabat.”

Oliver Sacks